Funded by EU

 

Proje Sahibi: WRI Türkiye

Fon: Avrupa Komisyonu

 

Hedeflerimiz:

 • Türkiye'deki hak temelli sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar, ağlar, girişimler, platformlar vb.) kapasitesini artırmak, insan hakları ve temel hakların ilerletilmesine katkıda bulunmak ve daha katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanmış ve yönetilen adil şehirleri teşvik etmek;
 • Sosyal içerme üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarını (çoğunlukla STK'lar, ancak aynı zamanda taban örgütleri, ağlar, girişimler, platformlar, gruplar vb.) bilgilerini, kapasitelerini, ağlarını ve sektörler arası diyaloglarını güçlendirerek desteklemek; etkilerini artırmak ve sürdürülebilirliklerini güçlendirmek;
 • İstanbul'da temel kentsel hizmetlere erişimde karşılaşılan engelleri daha iyi anlamak ve yenilikçi ancak düşük maliyetli, cinsiyet odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek;
 • Sektörler arası paydaşlar (özellikle STK'lar ve yerel yönetimler) tarafından herkesin temel kentsel hizmetlere eşit erişimini önceliklendiren “adil şehirler”in daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek ve daha güçlü yönetişime yol açan katılımcı planlama ve kapsayıcı politika ve eylemlerin uygulanmasını desteklemek;
 • Dezavantajlı grupları temel haklar konusunda bilinçlendirmek ve kapsayıcı politikalar için seslerini yükseltmeleri için savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek.

 

Projenin Ana Faaliyetleri: 

Hazırlık Aşaması

 • Proje için cinsiyet eşitliği ve içerme stratejisinin belirlenmesi
 • Pilot bölgelerin seçim kriterlerinin belirlenmesi ve nihai seçimleri
 • Kilit paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen Arama Konferansı, kilit paydaşların perspektifini anlamayı ve sosyal inovasyonu teşvik etmek, paydaş diyalogunu artırmak ve yerel düzeyde kapsayıcı eylemleri/politikaları teşvik etmek amacıyla potansiyel çözümler üzerine beyin fırtınası yapmayı hedeflemektedir.
 • 4 pilot bölgede gerçekleştirilen İhtiyaç Analizi çalışması, karar alıcılar, sosyal hizmet uzmanları, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve yerel topluluklar dahil olmak üzere temel paydaşlarla yapılan mülakatları içerecektir.
 • "Adil İstanbul" Raporu, İstanbul'da temel kentsel hizmetlere eşit erişimde karşılaşılan engelleri ve çözüm önerilerini kapsayacaktır.

 

Uygulama Aşaması

 • Sosyal Kuluçka Programı

Bu model, katılımcılara danışmanlık sunan kapsamlı bir eğitim programını; birbirlerinden veya yerel düzeydeki diğer iyi uygulamalardan öğrenmek amacıyla yapılan saha ziyaretlerini, AB düzeyindeki iyi uygulamaları görmek için bir çalışma ziyareti programını, hizmetlere eşit erişimi artırmak için küresel uzmanlar ve paydaşlarla çevrim içi toplantıları içermektedir. Ayrıca, tüm katılımcılar için değil ancak bu katılımcılar tarafından geliştirilen 5 projeye yönelik mikro hibe desteği sunmaktadır.

 

Yaygınlaştırma Aşaması

 • Beyaz Kitap, Türkiye ve AB'deki ilgili tüm politikaları ve politika oluşturma mekanizmalarını kapsayan bir çalışmadır ve Türkiye ve AB'deki yasalar ve düzenlemeler arasında karşılaştırmalı bir analiz sunar.
 • Yerel Yönetimler için Rehber, temel kentsel hizmetlere eşit erişimini artırmak için kapsayıcı ve cinsiyet odaklı politikaların ve eylemlerin nasıl geliştirileceğini gösterecektir. Rehber, yerel yönetimler tarafından benimsenebilecek politika, strateji ve eylemlere odaklanarak, küresel iyi uygulama örnekleri de içerecektir.
 • Kapanış etkinliği, projenin kazanımlarını ve stratejik çıktılarını farklı sektörlerden kilit paydaşlarla paylaşma fırsatı sağlayacaktır.

 

Proje Ortağı

MBB logo1

 

Bu sayfanın içeriği yalnızca WRI Türkiye'nin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği'nin görüşmelerini yansıtmamaktadır.

 


Funded by EU

 

Project Lead: WRI Türkiye

Funding: European Commission

 

 What Are We Aiming For?

 • To enhance the capacity of rights-based civil society bodies (CSOs, networks, initiatives, platforms, etc.) in Türkiye to contribute to the advancement of human and fundamental rights and to promote equal cities designed and managed with a more participatory and inclusive approach;
 • To support civil society bodies (mainly CSOs but also grass-roots, networks, initiatives, platforms, groups, etc.) working on social inclusion by enhancing their knowledge, capacity, network and cross-sectorial dialogue; to enhance their impact and strengthen their sustainability;
 • To have a better understanding of the barriers against access to basic urban services in Istanbul and to promote innovative yet low-cost, gender mainstreamed, inclusive, and sustainable solutions;
 • To promote a better understanding of “equal cities,” which prioritize equal access for all to basic urban services by cross-sectorial stakeholders (especially CSOs and local governments), and to promote participatory planning and implementation of inclusive policies and actions leading to stronger governance;
 • To raise awareness among disadvantaged groups about fundamental rights and strengthen their advocacy capacity to raise their voices for inclusive policies.

 

Main Activities of the Project:

Preparation Phase

 • Determination of gender mainstreaming and inclusion strategy for the project
 • Determination of the criteria for the selection of the pilot districts & their final selection
 • Search Conference together with key stakeholders, which aims at understanding the perspective of key stakeholders and brainstorming potential solutions to promote social innovation, enhance stakeholder dialogue, and promote inclusive actions / policies at the local level.
 • The Needs Analysis study in the 4 pilot districts selected, which will include stakeholder interviews with key stakeholders, including decision makers, social workers, CSO members, and local communities. 
 • The “Equal Istanbul” Report, which will cover both barriers to equal access for all to basic urban services in Istanbul and the solutions.

 

Implementation Phase

 • The Social Incubation Program

This model includes a comprehensive training program supported by mentoring; site visits to each other or other good practices at the local level to learn from each other; a study visit program to see good practices at the EU level; online meetings with global experts/stakeholders on innovative solutions to enhance equal access to services; and micro-grants (not for all participants but for 5 projects developed by these participants).

 

Dissemination Phase

 • The White Paper, which is a study on all relevant policies and policy making mechanisms, and it also covers comparative analysis between the laws and regulations in Türkiye and the EU.
 • The Guide for Local Governments, which will show how to develop inclusive and gender-mainstreamed policies and actions to enhance equal access for all to basic urban services, including global good practice examples. The guide will specifically focus on policies, strategies, and actions that can be adopted by local governments.
 • Closing Event, which will be an opportunity to share the project’s experience and strategic outputs with key stakeholders from different sectors.

 

Project Partner

MBB logo1

 

The content of this page is the sole responsibility of WRI Türkiye and do not necessariliy reflect the views of the European Union.

Haberler