Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen MATRA Programı kapsamında geliştirilen “Marmara Bölgesi'nde Yer Alan Yerel Yönetimlerinin ve Sivil Toplumun İklim Değişikliği ile Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi” Projesi, kapsamlı bir kapasite geliştirme programı aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadelede Marmara Bölgesi'ndeki yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte iklim yönetişim kapasitesinin artırılmasını amaçlamaktadır. 1 yıl sürecek olan bu proje, Marmara Bölgesi yerel yönetimlerinin ve iklim ve çevre koruma alanlarında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı temel sorunlar dikkate alınarak inşa edilmiştir.

Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon ulusal hedefine ulaşabilmesi için iklim eyleminin uygulanması bağlamında iklim yönetişimine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 26 milyonu aşan toplam nüfusuyla sanayileşmenin en yoğun olduğu bölge olan Marmara Bölgesi, Türkiye nüfusunun %30'undan fazlasını barındırmaktadır. Bu nedenle, faaliyet öncesi boşlukların tespit edilmesi amacıyla proje ortağı olan ve Marmara Bölgesi’nde 11 ilde faaliyet gösteren Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte yapılacak ihtiyaç analizine dayanarak eğitim programı geliştirilecektir. Programda kendi kendine öğrenme materyali olan e-modüller, tamamlayıcı videolar, uzmanlar tarafından verilecek hibrit eğitimler, interaktif çalıştaylar ve iyi uygulamalar kitapçığı yer alacaktır. Bu eğitim programını daha sürdürülebilir hale getirmek için eğitim modülleri, videolar ve iyi uygulama kitapçığı WRI Türkiye web sitesinde yer alacak ve böylelikle projeden sonra da binlerce yerel yönetim personelinin ve STK temsilcilerinin iklim yönetişimi bilgi ve becerilerini artırmaları için ilgili materyallere erişmeleri sağlanacaktır. Bu proje ile iklim azaltım ve uyum planlarının, iklim eylemlerinin uygulama programlarının geliştirilmesi ve dolayısıyla yerel ve ulusal düzeyde daha dayanıklı şehirlerin yaratılmasına katkı sağlanacaktır.

 

Proje Ortağı

MBB logo

Haberler