Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya - Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler koordinatörlüğünde ve  Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA, UITP ve YADA ortaklığında yürütülmektedir.

Şubat 2020’de başlayan dört yıllık proje, Türkiye'de daha demokratik sivil topluma olanak sağlamak için politika oluşturma, demokratik yönetişim ve sosyal değişimde daha büyük etkiler elde edebilecek geniş bir paydaş çeşitliliğine sahip, etkili bir sürdürülebilir kent içi ulaşım ağı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri

 1. “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı”nın üyesi olan kurumların sürdürülebilir kent içi ulaşımla ilgili politika ve eylemlerin önemli bir paydaşı haline gelmesini sağlamak için teknik, idari ve finansal kapasitesini güçlendirmek;
 2. Sektörler arası stratejik işbirliği ve sürdürülebilir etki elde etmek için kamu ve özel sektör paydaşlarıyla diyaloğu geliştirmek; yerel düzeyde iyi uygulamalar ve modeller geliştirmek;
 3. Karar ve politika oluşturma süreçlerinde yer almaları için STK'ların, özellikle de savunmasız gruplar ile çalışan taban örgütlerin katılımını, temsilini ve dahil edilmesini sağlamak,
 4. Avrupa / küresel düzeyde işbirliği geliştirilmesini teşvik ederek sürdürülebilir bir çalışma ve dayanışma modeline öncülük etmek;
 5. Sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda sivil toplumun bakış açısını daha iyi anlamasını sağlamak için kamu ve özel sektörün kapasite gelişimini desteklemek.

Projenin Ana Faaliyetleri

Projenin ana faaliyetleri kurulan ağ ile sürdürülebilir kent içi ulaşım alanında kapasite güçlendirme, ulusal ve uluslararası işbirliği geliştirme imkanı sağlama ve politika geliştirme süreçlerine katılım olarak üçe ayrılmaktadır.

Ağ Kurulması & Sivil Toplumun Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 • Paydaş haritası hazırlayarak başta sivil toplum sektörünün temsilcileri olmak üzere kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren kurumların tespit edilmesi;
 • Kent içi ulaşım alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik boşluk analizi yapılması ve böylece ihtiyaçlarının tespit edilmesi;
 • “Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı - Türkiye”nin kurulması;
 • Bilhassa ulaşım alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek amacıyla online bir platform kurulması; bu platformda e-öğrenme modülleri, iyi uygulama örnekleri ve boşluk analizi sonucunda tespit edilen ihtiyaçlara yönelik webinarlara yer verilmesi;
 • Türkiye’den üç şehirde uygulanmak üzere mikro hibe verilmesi ve bunların vaka analizlerinin yapılması;

İşbirlikleri Geliştirme

 • Belçika ve Barselona’ya çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlanması;
 • Bölgesel Paydaş Diyalog Çalıştayları ile birlikte bilgilendirme günlerinin düzenlenmesi;

Politika Geliştirme

 • Sürdürülebilir kent içi ulaşım konusunda AB müktesebatının izlenmesi ve yorumlanması;
 • Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Eylem Planı ile Beyaz Kitap hazırlanarak karar alma ve ulusal politika geliştirme süreçlerine katılım sağlanması.